• banner

Elektrik skuterlerinde haýsy batareýa ulanylýar?

Batareýalar esasan gury batareýa, gurşun batareýasy, litiý batareýasy ýaly üç görnüşe bölünýär.

1. Gury batareýa
Gury batareýalara marganes-sink batareýalary hem diýilýär.Gury batareýalar woltiki batareýalara degişlidir, marganes-sink diýilýän zat bolsa çig malyna degişlidir.Kümüş oksid batareýalary, nikel-kadmium batareýalary ýaly beýleki materiallaryň gury batareýalary üçin.Marganes-sink batareýasynyň naprýa .eniýesi 15V.Gury batareýalar elektrik öndürmek üçin himiki çig mal sarp edýär.Highokary woltly däl we üznüksiz tok 1 amp-dan köp çekip bilmeýär.Elektrik skuterlerimizde ulanylman, diňe käbir oýunjaklarda we köp sanly öý goşundylarynda ulanylýar.

s1
s2

2. Gurşun batareýasy
Gurşun kislotasy Batareýalar iň köp ulanylýan batareýalaryň biridir, köp modellerimiz bu batareýany elektrik tigirleri, daşarky iki tigirli skuter modelleri ýaly ulanýar.Aýna çüýşe ýa-da plastmassa tank kükürt kislotasy bilen doldurylýar we iki sany gurşun plastinka goýulýar, biri zarýad berijiniň polýusyna, beýlekisi zarýad berijiniň otrisatel polýusyna birikdirilýär.On sagatdan gowrak zarýad alandan soň batareýa emele gelýär.Oňyn we otrisatel terminallaryň arasynda 2 wolt bar.
Batareýanyň artykmaçlygy, ony birnäçe gezek ulanyp bolýar.Mundan başga-da, içerki garşylygy gaty kiçi bolany üçin, uly tok berip biler.Awtoulagyň hereketlendirijisini güýçlendirmek üçin ulanyň we dessine tok 20 amperden ýokary bolup biler.Batareýa zarýad berlende elektrik energiýasyny saklaýar we zarýad berlende himiki energiýany elektrik energiýasyna öwürýär.

3. Lityum batareýasy
Iki tigirli ýeňil agramly elektrik skuterlerinde, şol sanda meşhur markaly skuterlerde, moped skuterlerde we elektrik awtoulaglarynda has yzygiderli ulanylýar.Lityum batareýalarynyň artykmaçlyklary ýokary öýjükli naprýa .eniýe, uly aýratyn energiýa, uzak saklanyş möhleti (10 ýyla çenli), ýokary we pes temperatura öndürijiligi bolup, -40-150 ° C-de ulanylyp bilner.Adetmezçiligi, gymmat we howpsuzlyk ýokary däl.Mundan başga-da, wolt histerezi we howpsuzlyk meselelerini gowulandyrmaly.Kuwwatly batareýalary güýçli ösdüriň we täze katod materiallarynyň peýda bolmagy, esasanam litiý demir fosfat materiallarynyň ösüşi litiý batareýalarynyň ösmegine uly kömek edýär.
Elektrikli skuterler litiý batareýasynyň oňat gabat gelýän we ýokary hilli güýçlendirijiniň bolmagy gaty möhümdir.Zarýad berlende köp mesele ýüze çykýar.

s3

Iş wagty: Awgust-10-2022